Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului Eventhub.ro

Accesul și utilizarea Site-ului implică acceptarea deplină și fără rezerve de către utilizatori a conținutului acestor „Termeni și condiții generale ” si a „Politicii de protecție a datelor cu caracter personal”, in caz contrar, vă rugăm să încetaţi utilizarea site-ului eventhub.ro.

Accesul și utilizarea Site-ului atribuie automat persoanei care o face condiția de Utilizator. Prin urmare, sunt considerați utilizatori atât persoanele fizice care utilizează Site-ul în calitate de consumatori, cât și persoanele juridice care îl utilizează în cadrul activității lor profesionale în legătură cu serviciile oferite de Eventhub.ro profesioniștilor din industria de organizare a evenimentelor de nuntă.

Eventhub.ro își rezervă dreptul de a modifica, fără o notificare prealabilă, conținutul acestor Termeni și Condiții de utilizare, prin urmare, Utilizatorii sunt sfătuiți să citească cu atenție textul înainte de a accesa și utiliza orice serviciu de pe Site.

Eventhub.ro are, de asemenea, dreptul de a modifica, fără notificare prealabilă, designul și prezentarea grafică și / sau configurația site-ului, precum și unele sau toate serviciile sau caracteristicile acestuia, cu dreptul de a șterge și / sau adăuga altele.

Cu toate acestea, Eventhub.ro își rezervă dreptul, în orice moment și fără preaviz, de a refuza accesul la Site utilizatorilor care încalcă oricare dintre acești Termeni generali de utilizare, Termenii particulari care se pot aplica sau care, la discreția exclusivă a Eventhub.ro, nu utilizează Site-ul în mod corespunzător sau au profitat unilateral de acesta pentru o anumită perioadă de timp.  

 

1.1 Subiect

Prezentele condiții generale de utilizare reglementează accesul și utilizarea site-ului, al cărui scop este de a oferi un punct de referință pentru viitorii miri care urmează să își organizeze nunta și pentru furnizorii de servicii asociate acestui tip de eveniment.

În acest scop, Eventhub.ro pune în contact viitorii miri și furnizorii prin intermediul Site-ului, punând la dispoziția acestora o serie de instrumente de interacțiune și oferind în același timp furnizorilor un public țintă interesat de produsele și serviciile asociate activității lor și viitorilor miri o listă de furnizori de produse și servicii asociate cu organizarea și celebrarea evenimentelor de nuntă.

Eventhub.ro se angajează să faciliteze accesul altor Utilizatori la datele și/sau informațiile furnizate de Utilizator numai cu condiția ca aceste date și/sau informații să nu încalce legile aplicabile sau acești Termeni de utilizare.

Eventhub.ro își rezervă dreptul de a elimina de pe site, fără notificare prealabilă, orice conținut considerat contrar legilor aplicabile sau care încalcă sau este susceptibil să încalce drepturile unor terțe părți, precum și conținutul care poate fi considerat inadecvat, sau care nu îndeplinește cerințele minime de calitate.

Utilizatorul recunoaște că, din punct de vedere tehnic, este imposibil să se garanteze disponibilitatea 100% a site-ului. Cu toate acestea, Eventhub.ro se străduiește să facă site-ul disponibil cât mai continuu posibil. Din motive speciale de mentenanță, securitate sau capacitate, precum și din cauza unor evenimente independente de voința Eventhub.ro (de exemplu, disfuncționalități ale rețelelor publice de comunicații, pene de curent etc.), este posibil să existe întreruperi de scurtă durată sau suspendări temporare ale serviciilor de pe site.

Eventhub.ro își rezervă dreptul de a șterge în mod unilateral și fără notificare prealabilă contul utilizatorilor care au făcut obiectul unor plângeri repetate de care Eventhub.ro a luat cunoștință.  

1.2. Obligațiile utilizatorilor site-ului

Utilizatorul se obligă să utilizeze cu diligență site-ul și serviciile accesibile prin intermediul acestuia, în deplină conformitate cu legea, bunele obiceiuri și cu prezentele condiții generale de utilizare, precum și cu orice condiții speciale care se pot aplica, și să trateze ceilalți utilizatori cu respectul cuvenit. În conformitate cu paragraful de mai sus, Eventhub.ro își rezervă dreptul de a retrage orice conținut care, la propria discreție, nu îndeplinește cerințele minime de calitate.

Utilizatorii care accesează Site-ul în calitate de profesioniști și care își oferă serviciile profesionale pe acest Site, declară în mod expres că respectă toate reglementările aplicabile și îndeplinesc cerințele de orice natură direct sau indirect aplicabile activităților lor și exercitării profesionale a acestora, exonerând în mod expres Eventhub.ro de orice posibilă răspundere care decurge din nerespectarea oricăreia dintre obligațiile sale. În acest scop, Eventhub.ro are dreptul de a efectua verificările corespunzătoare și de a solicita toate documentele considerate relevante pentru a monitoriza îndeplinirea acestor obligații. Eventhub.ro își rezervă dreptul de a împiedica înregistrarea pe Site a Utilizatorilor care nu furnizează documentația relevantă solicitată sau care o ascund în mod evident și deliberat prin nerespectarea reglementărilor aplicabile.

În general, utilizarea serviciilor nu necesită abonarea sau înregistrarea prealabilă a utilizatorilor. Cu toate acestea, Eventhub.ro condiționează utilizarea anumitor servicii de completarea prealabilă a formularului de înregistrare a Utilizatorului corespunzător (companie sau privat), selectând numele de utilizator și parola pe care Utilizatorul este obligat să le păstreze și să le utilizeze cu diligența necesară.

Utilizarea parolei este personală și netransmisibilă, iar transferul acesteia, chiar și temporar, către terți este interzis. În acest scop, utilizatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru păstrarea în siguranță a parolei selectate de el, evitând utilizarea acesteia de către terți. Utilizatorul este, prin urmare, singurul responsabil pentru utilizarea parolei sale, exonerând Eventhub.ro de orice responsabilitate. Dacă suspectați sau luați cunoștință de orice utilizare a parolei dumneavoastră de către o terță parte, trebuie să raportați un astfel de eveniment la Eventhub.ro cât mai curând posibil.

Toate informațiile furnizate de către Utilizator, prin orice mecanism care permite obținerea serviciilor oferite de Eventhub.ro, trebuie să fie adevărate și exacte. În sensul prezentelor Condiții legale, Utilizatorul garantează autenticitatea tuturor datelor comunicate ca urmare a completării formularelor sau a răspunsurilor la solicitările făcute de Eventhub.ro și care sunt necesare pentru a se abona la Servicii.

Este, de asemenea, responsabilitatea utilizatorului de a păstra toate informațiile furnizate către Eventhub.ro permanent actualizate pentru a reflecta situația reală a utilizatorului în orice moment. În orice caz, utilizatorul va fi singurul responsabil pentru orice declarații false sau inexacte făcute și pentru orice informații false sau inexacte furnizate, pentru orice daune și pierderi cauzate Eventhub.ro sau terților ca urmare a acestora.

Trebuie să respectați legile aplicabile și drepturile terților atunci când utilizați conținutul și serviciile site-ului. De asemenea, este interzisă reproducerea, distribuirea, transmiterea, adaptarea sau modificarea, prin orice mijloace și sub orice formă, a conținutului Site-ului (text, desene, grafică, informații, baze de date, fișiere audio și/sau video, logo-uri etc.) și a altor elemente ale acestui Site, cu excepția permisiunii prealabile a proprietarilor legitimi sau dacă acest lucru este permis de lege.

În special, utilizatorului îi este interzis să să utilizeze conținuturi ofensatoare sau defăimătoare, indiferent dacă aceste conținuturi se referă la alți Utilizatori sau la alte persoane fizice sau juridice; să utilizeze conținuturi pornografice sau susceptibile de a încălca legile în vigoare pentru protecția minorilor, sau să facă publicitate, să ofere sau să distribuie produse pornografice sau susceptibile de a încălca aceste legi pentru protecția minorilor; să hărțuiască sau să aducă prejudicii altor Utilizatori sau unor terțe părți (în special prin intermediul spam-ului) utilizarea de conținut protejat din punct de vedere juridic (de exemplu, de legile privind protecția proprietății intelectuale, a mărcilor comerciale, a brevetelor, a modelelor de utilitate sau a modelelor estetice) fără a avea dreptul de a face acest lucru sau de a face publicitate, de a oferi sau de a distribui bunuri sau servicii protejate din punct de vedere juridic; precum și comiterea sau instigarea la acte care sunt contrare liberei concurențe, inclusiv cele care vizează captarea masivă de clienți. De asemenea, este interzisă promovarea de către utilizatori, în calitate de consumatori, a bunurilor și serviciilor în beneficiul lor exclusiv sau al persoanelor care le sunt apropiate.

Utilizatorului îi este interzis, printre altele, următoarele activități, dar fără a se limita la acestea:

 • să utilizeze instrumente, software sau scripturi asociate cu utilizarea Site-ului;
 • să blocheze, să suprascrie, să modifice sau să copieze, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru utilizarea corectă a serviciilor site-ului.
 • diseminarea și divulgarea în public, fără autorizație prealabilă, a conținutului Site-ului sau al altor utilizatori;
 • orice acțiune de natură să afecteze funcționalitatea infrastructurii Eventhub.ro, în special în scopul de a o supraîncărca;
 • să utilizeze orice material sau informație conținută pe acest Site în scopuri ilegale și/sau interzise în mod expres de aceste Condiții Generale de Utilizare, de orice Condiții particulare care pot fi aplicabile și/sau care sunt contrare drepturilor și intereselor Eventhub.ro, ale membrilor săi și/sau ale terților. Utilizatorul va fi răspunzător față de orice parte vătămată pentru încălcarea sau neexecutarea acestor obligații în cazul în care deteriorează, face inutilizabile, supraîncărcă, deteriorează sau împiedică în orice mod (inclusiv prin introducerea sau răspândirea de viruși informatici) utilizarea normală a materialelor și informațiilor conținute pe site, a sistemelor informatice sau a documentelor, fișierelor și a tuturor tipurilor de conținut stocate pe orice dispozitiv informatic (hacking) al Eventhub.ro, al membrilor săi sau al altor utilizatori;
 • să posteze comentarii sau conținut care nu au legătură cu subiectul și scopul Site-ului
 • să introducă detalii de contact în alte câmpuri decât cele prevăzute în mod expres în formulare. Eventhub.ro își rezervă dreptul de a edita orice conținut care contravine acestei obligații.


Utilizatorul recunoaște și acceptă faptul că utilizarea site-ului și a serviciilor furnizate pe acesta este, în orice caz, numai și exclusiv pe răspunderea sa.

Utilizatorul va fi răspunzător pentru daunele și pierderile de orice natură suferite de Eventhub.ro sau de terți ca urmare a nerespectării oricăreia dintre obligațiile care îi revin utilizatorului în temeiul prezentelor Condiții legale sau a reglementărilor aplicabile utilizării site-ului și a serviciilor oferite.

Eventhub.ro nu este obligat să intervină în cazul unor litigii apărute între Utilizatorii săi, sau între Utilizatorii săi și terți, care ar putea interfera cu buna prestare a serviciilor, rezervându-și dreptul de a șterge conturile lor de pe Site sau de a rezilia orice contract existent, dacă există, până la soluționarea completă a oricărui litigiu sau dispută.  

1.3. Obligațiile legate de publicarea de conținut pe site

Prin publicarea de informații, text, audio, video și/sau imagini pe site (în continuare, colectiv, „Conținutul”), utilizatorul declară că este proprietarul legitim al drepturilor de proprietate intelectuală și industrială asupra conținutului respectiv pentru reproducerea, distribuirea și diseminarea publică a acestuia prin orice mijloace și pe orice suport, în întreaga lume și pe toată durata protecției sale legale.

În acest scop, Utilizatorul declară că deține dreptul legitim de a publica Conținutul pe Site și că va despăgubi și va exonera Eventhub.ro de orice pretenție sau cerere care ar putea fi primită în acest sens. Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru obținerea tuturor autorizațiilor, permisiunilor sau licențelor care ar putea fi necesare pentru crearea și publicarea întregului conținut, inclusiv orice autorizații și/sau permisiuni obligatorii referitoare la drepturile de imagine.

La postarea Conținutului pe Site, autorizezi în mod expres Eventhub.ro să folosească și să difuzeze un astfel de conținut pe orice site web administrat de Eventhub.ro sau rețea socială pe care este prezent.

Tot conținutul postat de utilizatori va fi considerat ca făcând parte din drepturile de proprietate intelectuală ale site-ului, al cărui unic proprietar legitim este Eventhub.ro. În acest scop, utilizatorul care contribuie cu conținut, declară în mod expres că cedează în mod liber către Eventhub.ro conținutul la care contribuie și toate drepturile de proprietate intelectuală asupra acestuia și, în special, drepturile de reproducere, prelucrare și diseminare către public în întreaga lume și pe toată durata de protecție legală a acestuia.

Eventhub.ro își rezervă dreptul de a împiedica publicarea de conținuturi care, în opinia sa, ar putea afecta calitatea serviciului.

Este interzisă publicarea de conținut:

 • care ar fi ilegale în temeiul dreptului național, comunitar sau internațional sau care ar putea să comită acte care ar fi ilegale sau care ar contraveni principiilor bunei-credințe
 • care nu îndeplinesc standardele minime de calitate stabilite de Eventhub.ro pentru publicarea lor pe Site;
 • susceptibil de a încălca drepturile fundamentale ale persoanelor, de a leza sensibilitatea Utilizatorilor, de a încălca regulile de curtoazie pe Web sau de a hărțui în alt mod și susceptibile de a genera sau de a induce opinii negative în rândul Utilizatorilor sau al unor terțe părți
 • care contravin principiilor legalității, onoarei, responsabilității, protecției demnității umane, protecției minorilor, protecției ordinii publice, protecției vieții private, protecției consumatorului și protecției drepturilor de proprietate intelectuală și industrială.


Fără a aduce atingere celor de mai sus, Eventhub.ro reamintește utilizatorilor săi că analiza Conținutului menționat mai sus trebuie să fie efectuată din punct de vedere calitativ și nu juridic, întrucât Eventhub.ro nu are dreptul și nici competența de a urmări infracțiuni penale sau de a raporta infracțiuni civile.

Eventhub.ro își rezervă dreptul de a retrage de pe site orice conținut considerat inadecvat pentru caracteristicile și scopurile site-ului și pentru utilizatori. Eventhub.ro își rezervă, de asemenea, dreptul de a modifica și/sau adapta Conținutul în măsura în care este necesar, fără ca aceste modificări să afecteze integritatea Conținutului în sine, pentru a-l adapta la cerințele formale și de calitate ale Site-ului sau ale mediilor pe care acest conținut poate fi publicat, în conformitate cu aceste Condiții legale.

Deși Eventhub.ro ia măsuri pentru a se asigura că Conținutul nu încalcă interdicțiile de mai sus și că respectă standardele de calitate ale Eventhub.ro, precum și standardele stabilite în aceste Condiții legale, Eventhub.ro nu este obligat să monitorizeze Conținutul postat și, prin urmare, nu este obligat să accepte nicio răspundere în acest sens.

Dacă luați cunoștință de orice Conținut nepotrivit pe Site, vă rugăm să contactați Eventhub.ro prin intermediul Serviciului Clienți la următoarea adresă de e-mail: hello @ eventhub.ro

În ceea ce privește Conținutul potențial dăunător pentru minori, Eventhub.ro își exprimă dorința de a promova utilizarea corectă a Internetului. Eventhub.ro își exprimă, de asemenea, dorința de a evita practicarea și difuzarea de mesaje sau imagini cu caracter ilegal sau care pot ataca sau incita la atacuri la adresa demnității umane, a siguranței sau a valorilor de protecție a copilăriei și adolescenței.

Site-ul recunoaște, respectă și protejează drepturile minorilor în cadrul protecției copiilor și adolescenților, atât la nivel național, cât și internațional.

În conformitate cu reglementările în vigoare, este considerată o ingerință ilegală în dreptul la onoare, la protecția vieții private și de familie și la imagine a copilului, orice utilizare a imaginii sau a numelui său în mass-media de natură să îi afecteze onoarea sau reputația, sau în orice alt mod contrar intereselor sale, inclusiv cu consimțământul copilului sau al reprezentanților săi legali sau al tutorelui.

În acest scop,Eventhub.ro își rezervă dreptul de a șterge contul oricărui Utilizator care publică pe Site orice Conținut susceptibil de a încălca drepturile menționate în paragraful precedent, raportând conduita respectivă autorităților publice competente.

Includerea pe Site a datelor personale ale minorilor și, în special, a imaginii acestora, implică obligația Utilizatorului responsabil de această includere de a declara în mod expres și fără rezerve

 • că este titularul legitim al drepturilor necesare pentru a dispune de datele cu caracter personal și de imaginea minorului;
 • că inserarea datelor menționate anterior nu aduce în niciun fel atingere minorului și nu încalcă niciunul dintre drepturile acestuia;
 • și să despăgubească și să exonereze Eventhub.ro de orice posibilă reclamație sau cerere în acest sens, asumându-și utilizatorul responsabil pentru o astfel de includere întreaga responsabilitate care rezultă dintr-o astfel de reclamație sau cerere.


În nici un caz Utilizatorii cu statut de profesionist nu pot oferi Utilizatorilor Site-ului produse sau servicii care pot fi considerate competitive cu produsele sau serviciile oferite de Eventhub.ro. Utilizatorii care accesează Site-ul în calitate de profesioniști pentru a face publicitate unui spațiu sau serviciu în numele unui terț declară că au autorizația reprezentantului spațiului sau serviciului furnizat de a apărea pe Site și de a utiliza numele și/sau marca acestuia, exonerând în mod expres Eventhub.ro de orice pretenții primite în acest sens.  

1.4. Răspunderea și diseminarea conținutului, datelor și/sau informațiilor utilizatorilor

Eventhub.ro are dreptul de a utiliza și disemina Conținutul postat de Utilizatori pe Site și, în special, de a proceda la diseminarea acestuia pe orice site web administrat de Eventhub.ro sau pe rețelele sociale pe care este prezent, în momentul publicării Conținutului pe Site, motiv pentru care Utilizatorii autorizează în mod expres Eventhub.ro să utilizeze și să disemineze acest Conținut.

În virtutea celor de mai sus, Eventhubl.ro își rezervă dreptul de a modifica sau de a adapta orice Conținut care necesită acest lucru pentru a se conforma cu designul Site-ului sau cu alte mijloace de comunicare utilizate pe platforma Eventhub.ro, cu condiția ca această modificare sau adaptare să respecte integritatea Conținutului postat. Drepturile sau licențele de utilizare menționate mai sus se consideră a fi acordate pentru întreaga lume și pe întreaga durată de protecție juridică a drepturilor utilizatorului.

Eventhub.ro nu este obligat să monitorizeze utilizarea de către utilizatori a serviciilor furnizate și, în consecință, nu este obligat să se asigure că utilizarea de către utilizatori a acestor servicii este în conformitate cu acești Termeni de utilizare, nici că aceștia fac o utilizare diligentă și/sau prudentă a acestora, în ciuda angajamentului lor de a face acest lucru în virtutea utilizării serviciului și a acceptării acestor Termeni de utilizare.

De asemenea, Eventhub.ro nu are nicio obligație de a verifica identitatea Utilizatorilor, nici veridicitatea, validitatea, caracterul complet și/sau autenticitatea datelor personale furnizate de Utilizatori, aceștia din urmă angajându-se să furnizeze Eventhub.ro date care sunt adevărate, actualizate și care răspund circumstanțelor lor reale, în conformitate cu aceste Condiții Generale de Utilizare a Eventhub.ro

Sub rezerva și fără a aduce atingere celor de mai sus, Eventhub.ro își rezervă dreptul de a restricționa, total sau parțial, accesul la servicii pentru anumiți Utilizatori, precum și de a șterge, suspenda, bloca, modifica sau șterge anumite tipuri de Conținut, precum și de a șterge contul Utilizatorilor care utilizează în mod necorespunzător Site-ul sau dacă ia cunoștință de caracterul ilegal sau dăunător al actelor sau informațiilor stocate împotriva oricărei proprietăți sau drepturi ale unor terțe părți, prin utilizarea instrumentelor tehnologice adecvate în acest scop. În acest scop, Eventhub.ro are dreptul de a institui filtrele necesare pentru a preveni publicarea pe internet a conținutului ilegal sau dăunător sau utilizarea serviciului în scopuri contrare celor prevăzute.

Utilizatorii pot trimite propuneri sau sugestii menite să îmbunătățească diversele informații, activități și/sau servicii conținute și/sau activate pe Site, contactând Serviciul Clienți al Eventhub.ro. Orice inovație dezvoltată pe baza oricăror sugestii făcute de Utilizatori va fi considerată proprietatea exclusivă a Eventhub.ro, cu renunțarea expresă a Utilizatorului de a afirma orice drept asupra acesteia.

Eventhub.ro își rezervă dreptul de a înregistra orice comunicare între utilizatori exclusiv în scopuri de analiză internă și de formare, sub rezerva și fără a aduce atingere dispozițiilor cuprinse în Politica de protecție a datelor.  

 

1.5. Excluderea garanțiilor și a răspunderii

Fără a aduce atingere cazurilor prevăzute în mod expres în Condițiile Generale de Utilizare și celorlalte condiții cuprinse în aceste Condiții Legale, Eventhub.ro nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune și pierderi de orice natură care pot fi atribuite inexactității, incompletitudinii sau neactualizării, precum și erorilor sau omisiunilor legate de informațiile sau serviciile oferite pe Site sau de alte Conținuturi care pot fi accesate pe Site, și nici nu își asumă vreo obligație sau angajament de a verifica sau controla astfel de Conținuturi și informații.

În plus, deși utilizează toate mijloacele tehnice de care dispune, Eventhub.ro nu este obligat să garanteze disponibilitatea, continuitatea sau infailibilitatea funcționării Site-ului și, în consecință, în măsura permisă de legislația aplicabilă, nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele și pierderile de orice fel care pot fi atribuite indisponibilității sau întreruperii funcționării Site-ului și a serviciilor pe care acesta le permite, precum și erorilor de accesare a site-urilor separate sau de pe care sunt furnizate astfel de servicii. Eventhub.ro nu își asumă nicio responsabilitate pentru Conținutul, datele și/sau informațiile furnizate de Utilizatori, nici măcar pentru conținutul site-urilor externe către care există link-uri. În special, Eventhub.ro nu are nicio obligație de a se asigura că un astfel de conținut este veridic, servește unui anumit scop sau poate servi unui astfel de scop.

În mod similar, Eventhub.ro nu își asumă nicio responsabilitate pentru opiniile,recenziile postate de utilizatori pe site, forumuri, comunități sau alte mijloace de participare sau de împărtășire a opiniilor. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Eventhub.ro se angajează să utilizeze mijloacele de care dispune pentru a modera, în măsura posibilităților, opiniile exprimate de utilizatori pe site, astfel încât acestea să nu încalce drepturile terților.

În cele din urmă, Eventhub.ro nu își asumă nicio răspundere în legătură cu rezultatul tranzacțiilor / interactiuniilor dintre utilizatori.  

1.6. Legături către site-uri web ale unor terțe părți

Eventhub.ro poate include în conținutul său linkuri către site-uri web deținute și/sau operate de terțe părți pentru a facilita accesul la informațiile disponibile pe internet. Aceste linkuri pot fi sau nu către site-urile web menționate mai sus.

Eventhub.ro nu își asumă nicio responsabilitate care rezultă din includerea de link-uri între conținutul site-ului și conținutul găzduit în afara acestuia, sau din orice altă trimitere la conținut în afara acestui site. Astfel de link-uri sau referințe au un scop pur informativ și nu implică în nici un caz existența unui sprijin, aprobare, relație comercială sau de altă natură între Eventhub.ro și persoanele fizice sau juridice care sunt autorii și/sau responsabile pentru astfel de conținut sau proprietarii site-urilor web pe care sunt găzduite.  
 

1.7. Legea aplicabilă și jurisdicția

Prezentele Condiții generale de utilizare a site-ului, precum și celelalte condiții, sunt guvernate de legislația română.

Pentru orice litigii care trebuie rezolvate sau acțiuni legale care trebuie exercitate în urma furnizării serviciilor și a conținutului de pe site, precum și pentru interpretarea, aplicarea, executarea sau neexecutarea prevederilor cuprinse în aceste Condiții legale, Eventhub.ro și Utilizatorul, renunțând în mod expres la orice altă jurisdicție care ar putea fi competentă, sunt de acord să se supună jurisdicției instanțelor și tribunalelor din orașul Bucureşti.  

1.8. Contact

Puteți contacta Eventhub.ro la adresa de e-mail: hello@eventhub.ro  

DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Copyright © 2022 Eventhub.ro – Toate drepturile rezervate.

Toate drepturile de exploatare economică sunt rezervate.

Acest site este guvernat de legislația română și este protejat de reglementările naționale și internaționale privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială.

Textele, desenele, imaginile, bazele de date, logo-urile, structura, mărcile comerciale și alte elemente ale acestui site sunt protejate de legile și tratatele internaționale privind proprietatea intelectuală și industrială.

Orice reproducere, transmitere, adaptare, traducere, modificare, diseminare către public sau altă utilizare a întregului sau a unei părți din conținutul acestui site, sub orice formă sau prin orice mijloace, electronice, mecanice sau de altă natură, este strict interzisă, cu excepția consimțământului prealabil scris al Eventhub.ro sau al oricărei terțe părți care ar putea deține drepturile în cauză. Orice încălcare a acestor drepturi poate duce la inițierea procedurilor extrajudiciare sau judiciare relevante în instanțele civile sau penale.

Eventhub.ro nu acordă nici o licență de utilizare sau autorizație de orice fel în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală și industrială sau alte proprietăți sau drepturi asociate cu site-ul, serviciile sale sau conținutul.

Utilizatorul, la rândul său, autorizează Eventhub.ro să utilizeze, în mod gratuit, logo-urile, mărcile comerciale și conținutul publicat pe site pentru furnizarea serviciilor contractate. În același timp, autorizează Eventhub.ro să utilizeze gratuit aceste logo-uri, mărci comerciale și conținuturi în toate secțiunile site-ului, precum și pe rețelele de socializare în care Eventhub.ro este prezent, cu obligația de a menționa întotdeauna originea acestora.

Utilizatorul declară în mod expres că niciunul dintre conținuturile furnizate către Eventhub.ro nu încalcă în vreun fel drepturile de proprietate industrială sau intelectuală sau alte drepturi de proprietate deținute de terți, și să despăgubească și să exonereze Eventhub.ro de orice pretenții sau cereri în acest sens din partea terților, asumându-și întreaga responsabilitate pentru aceste conținuturi.

Legitimitatea dreptului de proprietate asupra drepturilor de proprietate intelectuală și industrială corespunzătoare conținutului furnizat de utilizatori este responsabilitatea exclusivă a acestora din urmă, iar aceștia se angajează în mod expres să despăgubească și să exonereze Eventhub.ro de orice astfel de pretenții sau cereri din partea unor terțe părți.  

POLITICA RECENZII

Eventhub.ro oferă utilizatorilor care au întreținut o relație de afaceri cu un furnizor înregistrat pe site posibilitatea de a împărtăși experiența lor prin scrierea unei recenzii despre furnizor, care va fi publicată pe profilul furnizorului. Scopul acestui lucru este de a permite altor utilizatori să afle despre experiența reală, trăită direct de către utilizatorul care scrie recenzia.

Ca regulă generală, cuplurile au voie să scrie o recenzie despre un furnizor numai după ce data nunții a trecut și, în orice caz, după ce au folosit serviciile acestuia; cu toate acestea, datorită naturii serviciilor oferite, furnizorii aparținând anumitor categorii pot fi recenzați chiar înainte de data nunții și de către Utilizatorii înregistrați cu alte roluri decât cel de mire sau mireasă.

Recenzile scrise de utilizatori vor fi validate de Eventhub.ro înainte de a fi publicate. Eventhub.ro nu va evalua veridicitatea sau acuratețea recenziei, ci doar conformitatea acesteia cu cerințele de calitate. Cu titlu exemplificativ și nu limitativ, Eventhub.ro va verifica dacă recenzia este scrisă în termeni respectuoși, dacă nu include detalii personale sau conținut discriminatoriu, insultător, amenințător, șantajabil sau alt conținut care este împotriva legii.

Furnizorii vor putea să răspundă la toate recenziile postate pe profilul lor dacă răspunsul lor îndeplinește standardele de calitate cerute de Eventhub.ro. Răspunsul furnizorului va fi vizibil pe profilul acestuia în urma revizuirii la care se referă.

În cazul în care furnizorul nu este de acord cu o recenzie publicată, furnizorul poate iniția un proces de raportare a recenziei pentru ca Eventhub.ro să ia în considerare ștergerea acesteia. Ștergerea va avea loc numai în următoarele cazuri:

 • Utilizatorul nu a achiziționat serviciile furnizorului despre care a scris recenzia.
 • Aceasta nu este o recenzie despre un serviciu oferit pentru o nuntă.
 • Același utilizator a revizuit același furnizor de mai multe ori.


Rolul Eventhub.ro în cadrul unui proces de raportare a recenziilor va fi neutru, evaluând recenziile nu pe criterii arbitrare, ci doar pe baza unor criterii obiective, așa cum se subliniază în cazurile de mai sus.

Doar membrii Eventhub PRO au acces la această funcționalitate